Ganesh Ratha Mahabalipuram
Ganesh Ratha Mahabalipuram

ink on paper
30*21

Location: Mahabalipuram, Tamil Nadu, India

Ganesh Ratha Mahabalipuram

ink on paper
30*21

Location: Mahabalipuram, Tamil Nadu, India